សរសេរមកកាន់យើងខ្ញុំ

FEEDPRO KH CO., LTD.
អាសយដ្ឋាន: សង្កាត់ដង្កោរ, ខ័ណ្ណដង្កោរ, រាជធានីភ្នំពេញ, ប្រទេសកម្ពុជា
ទូរស័ព្ទលេខ: 071 620 3030

ថ្នាក់គ្រប់គ្រង និងផ្នែកលក់នៅកម្ពុជា:
Mr. Brent McFarland – ទូរស័ព្ទលេខ: (+855) 71 628 5533,
Email: b_farland@hotmail.com

Ms. Nguyen Thi Mai Truc – ទូរស័ព្ទលេខ: (+855) 71 808 0078,
Email: truc.nguyen@feedpro-kh.com

Mr. Malady Mao – ទូរស័ព្ទលេខ: (+855) 81 598 801,
Email: malady.mao@feedpro-kh.com

Website: www.feedpro-kh.com